Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl
Strona główna => Zasady funkcjonowania => Zasady funkcjonowania

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Swiat" jest przedszkolem publicznym:

a.    realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b.    zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący; działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa; obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy ul. Rogalińska 2 01 - 206 Warszawa; sprawozdania finansowe placówki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy

c.    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

d.   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

e.    organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

f.    funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

g.    szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach ustalonych corocznie w arkuszu organizacyjnym obowiązującym w danym roku szkolnym. 

 

W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów (w tym trzy integracyjne), zlokalizowanych w jednym budynku.

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

1)     dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 i 4-letnich, 4 i 5-letnich, 5 i 6-letnich w oddziałach.

2)     praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców

Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniający właściwe planowanie zajęć w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy, przebieg wychowania i kształcenia oraz z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Nauczyciele organizują codziennie zajęcia programowe, w każdej grupie wiekowej. Zajęcia mają charakter otwarty – poza zaplanowanymi działaniami nauczyciele uwzględniają pomysły i propozycje dzieci, zapewniają im możliwość dokonywania wyboru formy aktywności. Zajęcia zaczynają się po śniadaniu a ich tematyka kontynuowana jest w ciągu całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.

 

Pokaż informacje o artykule