Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl

Przedszkole z Oddzialami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

  1. Aktu założycielskiego.
  2. Statutu Przedszkola.
  3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych.

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola
znajdują się w Statucie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Pokaż informacje o artykule