Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl

Do obowiązków pracownika administracji zwanego kierownikiem gospodarczym należy :

·         kierowanie zespołem pracowników obsługi,

·         prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,

·         sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

·         współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/,

·         odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów przedszkolnych do normalnego funkcjonowania,

·         nadzorowanie remontów,

·         zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;

·         nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

·         sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej,

·         pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

·         prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z przedszkola

·         uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych

w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

·         uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,

·         prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych,

·         ścisła współpraca z księgowym w DBFO,

·         wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji placówki

Do obowiązków sekretarki w przedszkolu należy:

·         prowadzenie zasobów kancelaryjnych

·         przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji

·         rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie.

·          prowadzenie bazy ofert CV

·         opracowywanie pism i przepisywanie na komputerze innych pism zatwierdzonych przez dyrektora

·         opracowywanie pism we własnym zakresie

·         przyjmowanie rozmów telefonicznych , przyjmowanie interesantów,

·         udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji.

·         prowadzenie teczek akt osobowych i spraw kadrowych pracowników

·         dozorowanie listy obecności pracowników i zeszytu wyjść służbowych

·         na bieżąco kontrolę zwolnień lekarskich pracowników i przedkładanie je

w ciągu dwóch dni od otrzymania do DBFO Wola.

·         dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów

·         opracowywanie sprawozdań GUS, raportów SIO oraz prowadzenie Arkusz Organizacji i systemu naboru do przedszkola.,

·         przekazywanie pracownikom poleceń dyrektora

·         protokółowanie zebrań obsługi prowadzonych przez dyrektora

·         dozorowanie aktualności książeczek zdrowia i badań pracowników przedszkola

·         prowadzenie księgi dzieci i absolwentów

·         prowadzenie  na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola

·         sporządzanie i przesyłanie listy dzieci 5-letnich do szkół rejonowych

·         dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom marnotrawstwa i nadużyciom

·         wykonywanie czynności służbowych najlepszej woli i staranności przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy

·         przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej

·         przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzą fachową

·         oraz kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci.

·         informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.

·         załatwianie innych czynności zleconych przez dyrektora

·         Przyjmowanie odpłatności od rodziców za zajęcia dodatkowe oraz składek na Radę Rodziców, terminowe ich rozliczanie

Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy:

·         przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,

·         przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

·         prowadzenie magazynu podręcznego,

·         utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

·         branie udziału w ustalaniu jadłospisów,

·         zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,

·         wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

    Do obowiązków pomocy kuchennej w przedszkolu należy :

·                    pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,

·         utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych,

·         załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności,

·         wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

     Do obowiązków pomocy nauczycielki należy :

·         pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

·         pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,

·         czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela,

·         utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

·         wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego.

   Do obowiązków woźnej przedszkola należy :

·                utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u,

·         pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,

·         rozkładanie i składanie leżaków,

·         pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,

·         spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

·         pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć,

·         uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,

·         czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

·         wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

Do obowiązków dozorcy  przedszkola należy :

·                    otwieranie i zamykanie przedszkola,

·         codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

·         utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola,

·         pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,

·         dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu,

·         utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach,

·         sprzątanie terenu wokół przedszkola,

·         odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku,

·         grabienie liści,

·         czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

·         całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru,

·         systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych,

·         dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu i  zabawek),

·         dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,

·         wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego – troska o roślinność,

·         w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie,

·         dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

·         pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola, uczestniczeniem w większych zakupach,

·         wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola

 

Pokaż informacje o artykule