Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl

. Do zadań specjalistów  w szczególności należy:

 1. współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania powstawania wad wymowy, inicjowania rożnych form pomocy wychowawczej
 2. w zależności od potrzeb i możliwości specjalisty diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, badania diagnostyczne zgłaszanych dzieci.
 3. współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksujących, kompensacyjno – wyrównawczych.
 4. współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), prowadzenie doradztwa dla rodziców (prawnych opiekunów), w zakresie swoich kompetencji.
 5. w miarę możliwości i kompetencji prowadzenie warsztatów dla nauczycieli.
 6. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę.
 7. udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup integracyjnych oraz do grup terapeutycznych.
 8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami

Do zadań specjalistów tworzących zespół należy:

 1. rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień,
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
 3. opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem lub opinią
 4. opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 5. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
 6. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,
 7. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców, nauczycieli,
 8. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
 9. współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. założenie Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Wychowanka.

Pokaż informacje o artykule