Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl

Do obowiązków nauczyciela należy:

Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem podczas wycieczek i spacerów;

Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci ich zdolności i zainteresowania;

Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem. Ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc medyczną, psychologiczną i logopedyczną;

Prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi z grup dyspanseryjnych;

Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

Planowanie własnego rozwoju zawodowego. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i postępów w rozwoju,

Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno– sportowym.
Podstawowe zasady pracy nauczycieli

Nauczyciel prowadzi pracę systematycznie, zgodnie z planem rocznym i planami miesięcznymi;

Nauczyciel prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo– naukowych;

Nauczyciel ma prawo do doskonalenia zawodowego;

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

Ujednolicenie metod wychowawczych,

Rozwijanie zdolności zaobserwowanych u dziecka,

Ustalenia form pomocy dzieciom mniej zdolnym,

Włączenia rodziców w działalność przedszkola.

Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje, kontakt z ich rodzicami w celu:

Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka;

Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

Włączenia rodziców w działalność przedszkola.

Codzienną pracę nauczycieli wspierają specjaliści zatrudnieni w przedszkolu:

-logopeda

-psycholog

-rehabilitant

-pedagog terapeuta

-pedagog specjalny (w grupie intergracyjnej)

Pokaż informacje o artykule