Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54


Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.


Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.


Rada Rodziców wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.


 Rada Rodziców ma prawo do:

Opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian;

Przedstawienia opinii dotyczącej dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela;

Wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego;

Występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.


Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców w tajnych wyborach.


Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa:

Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady


Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.


W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.


Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.


Powstanie Rady Rodziców organizuje dyrektor.

Dokumenty Rady Rodziców przechowywane są w przedszkolu
 Strona w trakcie budowy

Pokaż informacje o artykule