Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.


Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.


Zebrania mogą być organizowane:

Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

Z inicjatywy dyrektora przedszkola;

Z inicjatywy organu prowadzącego Przedszkole;

Z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.


W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.


Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.


Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.


Rada Pedagogiczna prowadzi protokolarz, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.


Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko- decyzje, wnioski, opinie– w formie uchwał.


Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.


Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

Zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

Projekt planu finansowego;

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

Wybrany przez nauczycieli do realizacji program wychowania przedszkolnego;

Pracę dyrektora po upływie 5-ciu lat, które przedstawia organowi nadzorującemu;

Powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w drodze konkursu nie wyłoni się kandydata.


Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.


Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu do odpowiedniego organu.


Rada Pedagogiczna wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.


Posiedzenia Rad Pedagogicznych protokołowane są w księdze protokołów Rad PedagogicznychStrona w trakcie budowy

Pokaż informacje o artykule