Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.


Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych. Decyduje o:

Przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc do 25 dzieci w oddziale;

Skreślania wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach określonych w § 16 pkt. 5;

Uznaniu kwalifikacji pedagogicznych oraz merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek( specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć;

Nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;

Kieruje awansem zawodowym nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami i procedurą.


Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.


Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.


Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:

Tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;

Kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

Występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i  innych pracowników placówki;

Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych i przyjmowanie dzieci zgodnie z ich ustaleniami;

Dopuszczenie do użytku przedstawionych przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową.


Do obowiązków Dyrektora należą także:

Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących;

Wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

Przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

Organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola;

Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Jeden raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu);

Opracowanie procedury zatwierdzenia wybranego przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;

Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, (prawnych opiekunów);

Podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;

Opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;

Prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno– archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu i wykonuje następujące zadania:

Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola;

Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego;

Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

Plan nadzoru, o którym mowa w ust. b uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z planu pracy na bieżący rok szkolny;

Plan nadzoru, o którym mowa w ust. b zawiera:

Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

Tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

Przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru;

Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 


Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:

Koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola;

W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.


Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.


W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.Strona w trakcie budowy

Pokaż informacje o artykule