Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl

Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

·                                 przestrzeganie niniejszego Statutu,

·                                 respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

·                                 przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez       rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

·                                 terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

·                                 informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.                        Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej  

  nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu  

  opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,  zobowiązani są do poinformowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły Podstawowej, w obwodzie zameldowania dziecka o miejscu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 W przypadku nie przyprowadzenia dziecka przez rodziców na obowiązkowe zajęcia do przedszkola Rada Pedagogiczna może podjąć Uchwałę o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.        Rodzice mają prawo do:

· zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola

i planów pracy w danym oddziale,

· uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

· uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

· wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii pracy przedszkola,

· wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

· o przekazywanych sprawach powinien być poinformowany Dyrektor przedszkola.

 

Pokaż informacje o artykule